نظام مهندسی یزد هزینه‌های آنالیز بر ساخت و ساز را کم کند
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/">آزمون نظام مهندسی</a> 
حجت الاسلام حمیدرضا مطهریان در سیصد و بیست و سومی نشست علنی شورای شهر یزد اظهار داشت : هر چه شهرداری و شورای شهر سعی می‌کتند عارضه ها ساخت و ساز مسکونی را کاهش دهند , نظام مهندسی هزینه‌ها را ارتقا می دهد . کاهش دادن مخارج ساخت و ساز نظام مهندسی یزد 


او با اشاره به این‌که تحلیل حقیقی و واقعی که نظام مهندسی بایستی انجام دهد در پروژه‌ها اجرا نمیشود , ذکر کرد : حتما خدماتی که شهرداری به مردمان ارائه می کند بیش تر از سرویس ها نظام مهندسی است و هر کسی این مقاله را تایید میکند . 

مدیریت کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد تصریح کرد : نظام مهندسی فقط به ارائه آنالیز بر مراحل ساخت می پردازد البته شهرداری پیشین , حین و بعداز ساخت به مردمان سرویس ها ارائه میکند و در واقع سرویس ها شهرداری بعداز ساخت بیشتر می شود . 

کاهش دادن مخارج ساخت و ساز نظام مهندسی یزد 
مقر خبری - تحلیلی نظام مهندسی ( akhbarmohandesi . ir ) , مطهریان اظهار‌کرد : بعضا مردمان به دلیل هزینه‌های بالایی که سرویس ها و دلایل 

نظام مهندسی داراست مبادرت به ساخت و ساز غیر مجاز میکنند که هزینه مضاعف متعددی برای مردمان در آتی دارااست . 

کاهش دادن مخارج ساخت و ساز نظام مهندسی یزد 
نظام مهندسی ساختمان یزد 

او ادامه اعطا کرد : جزء اشخاصی که مبادرت به ساخت و ساز غیر مجاز می‌نمایند , با اعتنا به اطلاعی که از اهمیت رعایت استاندارد دارا‌هستند , مبادرت به ساخت با اسکلت میکنند البته توده متعددی از مردمان نمی‌دانند و خانه‌هایی کیفیت خوب فراوان زیر و هزینه‌های بالا احداث مینمایند . 

مدیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد ادامه بخشید : در شرایطی‌که موانعی که پیش روی مردمان برای ساخت و ساز رسمی میباشد را برداریم , حتما این میزان ساخت و ساز غیر مجاز در جامعه کاهش پیدا می نماید . 

کاهش دادن مخارج ساخت و ساز نظام مهندسی یزد 
مطهریان تصریح کرد : قانون ها و قانون ها دست و پاگیر منجر شده که مردمان تمایل به تصاحب کردن پروانه نمیکنند چرا‌که اولا معطلی و هزینه بسیار دارااست و در سکو دوم مردمان به آنچه که مورد نظرشان بوده دست پیدا نکرده‌اند .
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>