نگاهی به اصول معماری سبز ‌در شهر
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/">آزمون نظام مهندسی</a> 
ساختمان‌ها می بایست به‌گونه‌ای پباده سازی شوند که توانمند به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند . به نقل از بنانیوز ( BanaNews . ir ) ; صورت و طرز استقرار ساختمان و محل قرارگیری فضاهای داخلی آن میتواند به‌گــونــه‌ای باشد که موجب ارتقا تراز آسایش داخل ساختمان شود و در عین‌حال از روش عایق بندی درست بنا , موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید . این دو مراحل مذکور ناگزیر دارنده همپوشانی و نقاط مشترک فراوانی است . 

پیش از بسط همگی جانبه مصرف سوخت فسیلی , چوب منبع حیاتی انرژی به حساب می‌آمد که هنوز نیز حدود ۱۵درصد از انرژی روز جاری را هم تأمین مینماید . 

وقتی که چوب کیمیا و نادر شد برای بخش اعظمی از مردمان امری ارگانیک بود که در سمت کاهش نیاز به چوب , برای ساخت گرما از گرمای خورشید امداد بگیرند . 

شهرهای یونانی همچون «پیرنه» مکان شهر را به‌گونه‌ای تغییر تحول دادند که از ورود سیل به شهر جلوگیری شود و شبکه‌ای مستطیل صورت با خیابان‌های شرقی - غربی را احداث کردند که به ساختمان‌ها اذن جهت‌گیری به جهت جنوب و استفاده از نوروروشنایی مناسب خورشید را می‌داد . 

رومی‌ها هم پیروی از اصول پباده سازی شمسی را با یاد دادن از تجربیات یونان ادامه دادند البته آن‌ها پنجره‌های روشن که ابداع قرن نخستین بعداز تولد بود را برای ارتقا گرمای به‌دست آمده به‌کار گرفتند . 

با ارتقا فقدان چوب به‌عنوان سوخت , استفاده از نمای رو به جنوب در ساخت منازل ثروتــمـنـدان و هـمـچنین حمام‌های عـمومی شهـر هم مـتـداول شــد . 

سنت پباده سازی با دقت به اقـلـیـم بـرای ساخت آسایش باطن ساختمان به مقررات گرمایش محدود نمی شود بلکه در اکثری از اقـلـیــم‌ها معماران ملزم به طـراحـی فـضایی خنک برای پدید آوردن قوانینی مناسب در درون ساختمان بودند . 

راه‌حل معــمول در عـصـر حاضر ; یعنی استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع هوا , صرفا فرایندی ناکارامد در رویا رویی با اقلیم به شمار میرود و در عین اکنون همراه با مصرف بسیار انرژی است که چه بسا به هنگام ارزانی و فراوانی انرژی به‌دلیل آلودگی حاصل از آن امری خطا به‌شمار میاید . 

‌سابقه احداث سالن شهر در عالم به بیشتراز یک قرن پیش بازمی‌گردد و امروزه در بخش اعظم شهرهای عالم بنایی با اسم تالارشهر موجود است . در کشور‌ایران به خاطر وضعیت شهر‌سازی‌ در قبلی و اجتماع مردمان در مکان‌های دیگر و با پرورش یکباره شهرنشینی در یک‌سری ده سال پیشین وجود بنای سالن شهر در کشور ایران اجتناب‌ناپذیر است . 

سالن شهر در جمهوری اسلامی ایران می بایست نمادی از مورخ , نام‌و‌نشان , تکنولوژی معاصر و پیوندی در بین طبقات متفاوت مردمان آن شهر باشد . معرفی هنر کهن و معاصر در تیم تداعی‌کننده نام‌و‌نشان محلی آن بنا‌ست . این صورت توسعه و گسترش سبب ساز رونق محلی , منطقه‌ای و در غایت کشوری می گردد و یاری شایانی به اقتصاد میهن عزیزمان کشور‌ایران میکند . 

در بررسی نمونه‌های غربی سالن شهر بی‌تردید شیوه فعالیت و دسته برخورد آن ها با مساله اجتماعی و فرهنگی و روش مدیر متمرکز آنان دارای اهمیت است . 

این مجموعه از فضاهای خدماتی به نظر آنکه در عصر حاضر و مطابقت و همخوانی با وضعیت معاش در قرن ۲۱ در درحال حاضر ارائه سرویس ها میباشند فضاهای زنده و دارنده ارزش‌های کاربردی در شهرسازی نوین تلقی می‌‌شوند . 

سیتی‌هال در کلیه شهرهای بزرگ دنیا صنعتی با مختصر تفاوت‌هایی ماهیت بنایی سمبلیک و واحد را در تراز شهر داشته , عمدتاً عملکردهای تشریفاتی دارااست که در قالب سالن‌ها و فضاهای خاص و بزرگ برای برگزاری مجامع و کنفرانس‌های اصلی و مراسم ویژه تجلی مییابد و در هر مورد عملکردهای خدماتی آن در مقایسه با همت تشریفاتی فوق در جایگاه دوم اهمیت قرار میگیرد . 

سالن شهر به معنی عام آن مکانی است که به تمامی مردمان شهر وابستگی داراست و کماکان که شهر وابسته به شهروندان است سالن شهر هم منزل نمادین شهروندان به‌شمار می آید و قابل ذکر است که ماهیت استقلال سعی سالن شهر از سعی شهروندان در سازمان شهرشان مایه می گیرد . 

شورای شهر به‌عنوان نماینده شهروندان عملیات شهرداران را زیر لحاظ داراست و کارها اجتماعی شهر در‌این انجمن و شوراهای آن حل و فصل می شود . 

نشست‌ها و گردهمایی‌های زیادی که مرتبط با شورای صنوف , شورای شهر و شهرستان و استان است , در همین محل تشکیل می‌‌شود . سالن شهر سمبل و ارگان شهر و راءس گرد‌همایی همگانی و رابطه و تعامل بین مردمان در میدان مساله شهری است . 

نقش این دور و بر در بیشتر شهرهای عالم تولید جاذبه و کنش برای همیاری مردمان و مهیا آوردن زمینه‌های واجب برای ارتقا کیفی و پاره ای سرویس ها و فضاهای شهری است . 

در سالن شهر , آن جور از تنگناها و گره‌های شهری مورد بررسی قرار میگیرد که دولت و ارگان های دیگر شهری به تنهایی قوی به حل آن‌ها نیستند . مهم ترین مخاطبان سالن شهر , شهروندان شهر میباشند ; شهروندانی که برای ظهور خلاقیت‌های شخصی و کسب تجربه‌ها و اندیشه‌های نو به فضاهایی نظیر سالن شهر نیاز دارا‌هستند . 

در فرآیند برنامه‌ریزی و فضایابی آنچه متبوع است , تولید فضایی برای مجامع گردهمایی‌ها و مرکزی برای تبادل آراء شورای محلی , ناحیه‌ای , شهری و استانی , همواره با اجزاء اداری , فرهنگی و خدماتی است که در جهت تقویت شرکت کردن شهروندان به منصه‌ظهور خواهد رسید . 

ولی پیچیدگی , خصوصیت و تفاوت‌های فرهنگی تلقی در هر شهر موجب می شود تعریف دقیقی و ثابتی از سالن شهر پدید نیاید البته آنچه مسلم است این است که بررسی پاره‌ای از مرکز ها خدماتی و یا این که سیتی‌هال‌های شهرها در کشورهای صنعتی توسعه یافته می تواند در‌این روال , روشنگر شیوه برخورد با زمینه از نظر معماران و برنامه‌ریزان بزرگ محسوب شود . 

به این ترتیب با شناختی اصولی از کیفیت درونی تلاش سالن شهر می‌بایستی شخصیت ممتاز بنای آن را در پباده سازی در لحاظ گرفت و در یک مخلوط فیزیکی مساعد که حاصل جانمایی متناسب در گروه است , استغنای بی نقص اساسی تجمع و شوراها را در وجوه کالبدی تیم بنای سالن شهر مراد کرد .
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>