سامانه جامع کارها دانشجو ها ( ساجد ) راه‌اندازی شد
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
به گزارش اداره نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی رضا باقری اصل نائب رئیس دولت الکترونیک اداره فناوری داده ها با اشاره به فعال سازی یکی مهمترین سامانه های وزارت علم ها , پژوهش ها و فناوری به عنوان سامانه ساجد ( سامانه جامع کارها دانشجوها ) , اظهار کرد : این سامانه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری داده ها , نائب رئیس وزرات وزیر علم ها , پژوهش ها و فناوری و مدیریت اداره کارها دانشجو یان رو نمایی شد با انگیزه ساخت یک نظام یک دست برعلیه سیستم های جزیره ای ساخته شده است . سامانه جامع کارها دانشجو ها ساجد فعال‌سازی شد 


سامانه جامع کارها دانشجو یان ساجد فعال سازی شد 
سامانه جامع کارها دانشجوها ساجد فعال‌ساز‌ی شد 

سامانه جامع کارها دانشجو یان ساجد فعال سازی شد 
او واضح سازی و نسبت دادن پذیری و جلوگیری از جعل استعلامات را دیگر هدف ها فعال سازی این سامانه تیتر کرد و افزود : باکاهش مراجعین حضوری و ارتقاء سرعت انجام امور , قابلیت استعلام مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و همینطور استعلام مدارک تحصیلی علم آموختگان آن سوی مرز در تعامل با وزارت کارها خارجه آماده می‌شود . 
باقری اصل یکی دیگر از خدمت های ارایه شده به وسیله این سامان را , قابلیت استعلام دانشجویی درون و بیرون و صادر شدن مدرک دانشجو ها , ابلاغ و تاکید کرد : تولید مقر دانشجوها میهن و سرویس الکترونیکی کنسل تعهد مجانی , از سایر تجهیزات ساخت شده به وسیله سامانه ساجد است . 

او تصریح کرد : بعداز فعال سازی و پرده برداری این سامانه مقرر شد رابطه این سامانه با راس ملی تبادل داده ها برقرارشده و ضمن دریافت استعلامات هویتی و نظام وظیفه و از روش کانال علمی مرزوبوم کانال ارتباطی دانشکده ها با این سامانه آماده شود . 

نائب رئیس دولت الکترونیک اداره فناوری داده ها در پایان این رای زنی افزود : پیگیری توسعه و گسترش و استقرار هر چه پر سرعت خیس سامانه جهت پوشش تمام سرویس ها به همگی نظام های آموزشی مرز و بوم با یاری اداره فناوری داده ها انجام می گردد .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>