هنگام نقاشی کردن ریشه موها این نکات را بخوانید!! 
<a href="https://ar.drazarnoush.com">تجمیل الانف</a>
برای رنگ آمیزی ریشه موهایتان بدین نکات کلیدی دقت نمایید : نخستین از همگی صرفا به ریشه‌ها رنگ بزنید , ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شکیبایی فرمایید و آن گاه رنگ گیسو را تا انتهای نوک ساقه بکشید و یک‌سری دقیقه حوصله نمائید و آنگاه آب بکشید . در حالتی‌که بیشتر موهای‌تان سپید می باشد 

هنگام نقاشی کردن ریشه موها این نکات را بخوانید!! 

اولیه از جلوی رمز آغاز به رنگ آمیزی نمائید سپس جاهای دیگر را . در‌صورتی‌که شقیقه‌ها سپید بودند نخستین شقیقه‌ها و بعداز پشت راز آغاز فرمایید . در کل هر جا که سفیدی بیشتر بود اولیه آنجا را رنگ نمایید و آن گاه جاهای دیگر را . در شرایطی که نیز سفیدی موهای‌تان کم میباشد ابتدا از پشت راز و از ریشه آغاز به رنگ آمیزی فرمایید , 

هنگام نقاشی کردن ریشه موها این نکات را بخوانید!! 

آنگاه بغل‌ها و آن گاه جلوی رمز را , چراکه جلوی راز حرارت بیشتری داراست . دقت : در برخی از کاتالوگ‌ها رنگ مشکی لبریز کلاغی از محرمانه ارگانیک حذف شده و به تیم دودی بیش تر شده‌است . دراین‌صورت یک شماره از شماره رنگ‌های ارگانیک کاسته می گردد . <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3215.807387193495!2d59.57782241480433!3d36.29272318005622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c916e8c2f5d65%3A0x4b36b2ccd776a6c9!2z2KzYsdin2K0g2b7ZhNin2LPYqtuM2qkg2K_aqdiq2LEg2KfZhNmH2KfZhSDYotiw2LHZhtmI2LQ!5e0!3m2!1sen!2sfr!4v1504509134023" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>