تورم بها نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به خیر درصد رسید
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
شاخص کل بها گذارده های ساختمان های مسکونی تهران در زمستان نودو پنج برابر با ۱۹۱ . ۶۲ بوده که نسبت به فصل پیش ۰ . ۹۷ درصد کاهش و نسبت به فصل شبیه سال پیش ۹ . ۰۶ درصد ارتقا داشته است . تورم بها نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به خیر درصد رسید 


تورم بها نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به خیر درصد رسید 

تورم ارزش نهاده‌های ساختمانهای مسکونی به خیر درصد رسید 
راس آمار کشور ایران گزارش شاخص بها نهاده‌های ساختمانهای مسکونی شهر تهران فصل‌زمستان نودو پنج را اعلام نمود . طبق این پایه , شاخص کل بها گذارده های ساختمانهای مسکونی شهر تهران بر مبنای سال اساس هزار وسیصد و نود , در زمستان نودو پنج برابر با ۱۹۱ . ۶۲ بوده که نسبت به فصل پیش ۰ . ۹۷ درصد کاهش و نسبت به فصل شبیه سال قبلی ۹ . ۰۶ درصد ارتقاء داشته است . درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل‌زمستان سال نودوپنج نسبت به عصر شبیه سال پیش هم اندازه ۶ . ۵۹ درصد بوده که نسبت به تورم ۴ فصل منتهی به فصل پاییز ۹۵ ۴ . ۴۸ درصد ارتقاء داشته است . 
قابل ذکر است , اجرای طرح آمارگیری از ارزش گذاشته های ساختمانهای مسکونی شهر تهران در راس آمار کشور‌ایران , از سال نود استارت شد . واز فصل‌زمستان نودو ودو اجرای طرح مزبور بصورت الکترونیکی صورت قبول می کند . 
پوشش جغرافیایی طرح آمارگیری از ارزش گذاشته های ساختمانهای مسکونی شهر تهران مشتمل بر بخشها بیست و دو گانه ی شهر تهران است و داده ها قیمتی این طرح از منش آمارگیری و بخش دیگر داده ها ( میزان اهمیت اقلام ) از روش اداره نظام مهندسی استان تهران جمع‌آوری گردیده اند . 
گفتنی است این شاخص , شاخص کل بخش ساختمان نمیباشند . که به ضمیمه جداول اطلاعاتی مرتبط با به‌این شاخص در زمستان نودوپنج ارائه شده است .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>