استان مازندران بعنوان دبیرخانه حیطه یك كشور در حوزه گسترش مهندسی , قانون ها ملی و كنترل ساختمان
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
, اول میزگرد حوزه‌ ای مدیران مسکن و ساختمان و روسای اداره ها نظام مهندسی و ضوابط ملی ساختمان حوزه‌ یک مرزو بوم با حضور استان های قزوین , تهران , مازندران , گیلان , قم و البرز در شهر قزوین برگزار شوید . استان مازندران بعنوان دبیرخانه حوزه‌ یك كشور در حوزه گسترش مهندسی 


استان مازندران بعنوان دبیرخانه حوزه‌ یك كشور در حوزه گسترش مهندسی 
اداره نظام مهندسی ساختمان مازندران 

استان مازندران بعنوان دبیرخانه حوزه‌ یك كشور در حوزه بسط مهندسی 
منوچهر شیبانی‌اصل رئیس کل بسط مهندسی و مهندس مانیفر مدیرکل قوانین ملی و در اختیار گرفتن ساختمان وزارت منش و شهرسازی برگزار شد در زمینه ی مساله مرتبط با به‌این حوزهها مشاجره و تصمیم گیریهایی انجام شوید . 
درین میزگرد مهندس مانی‌فر مدیریت کل قوانین ملی و در اختیار گرفتن ساختمان ضمن تاکید بر تمرکز زدائی و استفاده از تجارب استان ها از تحولی عظیم در نظام فراگیری مهندسین خبر اعطا کرد و ذکر کرد : با تشکیل دبیرخانه ملی HSE در استان مازندران سمت و سوی اساسی فعالیتهای حوزه‌ یک بایستی حول این مقوله و تشکیل و فعالسازی کمیته های ایمنی در استان ها باشد . 
استان مازندران بعنوان دبیرخانه ناحیه یك كشور در حوزه گسترش مهندسی , قانون ها ملی و كنترل ساختمان 
در‌پی دکتر معالج منوچهر شیبانی اصل رئیس کل بسط مهندسی ساختمان بابیان نقش وزارت راه و روش و شهرسازی در حمایت , سوق‌دهی و ارزیابی بر کار کرد ارگان های نظام مهندسی و کاردانی اعلام داشت با اقدامات انجام گرفته از سمت این دفتر کار به زودی صادر شدن پروانه اشتغال بکار مهندسین مکانیزه خواهد شد و بدین ترتیب در اختیار گرفتن گواهی تحصیلی , سابقه ماهر و اصالت مدارک با اعتنا و سرعت بمراتب بیش تری انجام خواهد گرفت . 
نیز چنین ایشان از چاپ کتاب چه دستورالعملهای دفترها توسعه و گسترش مهندسی ساختمان و ضوابط ملی و در اختیار گرفتن ساختمان در آتی نزدیک خبر دادند . 
در سطح های بعدی میزگرد هم مدیران مسکن و ساختمان و روسای اداره ها نظام مهندسی و ضوابط ملی ساختمان به ابلاغ دیدگاههای خویش پرداختند و گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه ملی HSE به وسیله مهندس سیدمحمد محمدی تاکامی ارائه شد . 
در پایان مهندس مانیفر ضمن توده بندی مورد ها مطروح , استان مازندران را بمدت ۶ ماه بعنوان اولیه دبیرخانه ناحیه یک مرزوبوم در‌این حوزه معرفی کرد و مقرر شد میزگرد بعدی بعداز ماه میمون رمضان در ساری با محوریت مسئله HSE وسایر مواردمطروح برگزار شود .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>