“ فقدان فریزر و صنعت های تبدیلی ” نقص‌ دارای اهمیت توت خارجی استان کردستان است/ بیشتراز سی درصد توت خارجی استان کردستان تلف می‌شود 
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
همایش بسته‌بندی و بازار رسانی توت خارجی با انگیزه روشهای بسته‌بندی , نگاه اقتصادی به اشکال بسته بندی و ساخت و بازاررسانی در حالی روز ۵ ‌شنبه چهاردهم اردی فردوس ماه سرازیر در سنندج برگزار شوید , که به نظر میرسد مشکلات و ضعفهای اکثری در موضوع نگه داری محصول توت خارجی استان کردستان موجود هست که لاینحل باقی‌مانده است . فقدان یخچال و صنعت های تبدیلی اختلال اساسی توت خارجی استان 


فقدان یخچال فریزر و صنعت های تبدیلی نقص‌ مهم توت خارجی استان 


کمبود یخچال و صنعت های تبدیلی خلل اساسی توت خارجی استان 
درین دین که تنی چند از کارشناسین مجاهدت کشاورزی , اداره نظام مهندسی کشاورزی کردستان و صندوق ایجاد اشتغال آرزو استان کردستان حضور داشتند توت خارجی کاران به ابلاغ بعضا از دیدگاههای خویش در مورد محصول توت خارجی و چگونگی نگه داری از این محصول پرداختند . 
“ کمبود فریزر و صنعت های تبدیلی ” خلل دارای اهمیت نگه داری محصول توت خارجی در استان کردستان است 
«عبدالحکیمی» برنا سی و پنج ساله و یکی توت خارجی کاران مثال کشوری که از وزیر مجاهدت کشاورزی لوح تقدیر اخذ نموده و دارنده گواهی تحصیلی مهندسی کشاورزی هم بود با اشاره بمشکلات توت خارجی کاران کردستانی [خواستار عنایت مسئولین به‌این قشر زحمتکش با نگاه مستقر بودن استان شد] . 
عبدالحکیمی بابیان دردهای فراوان و جان دار در محصول توت خارجی استان کردستان ذکر کرد : یکی‌از مشکلات اصلی در رابطه با نگه داری محصول توت خارجی «نبود یخچال و صنعت های تبدیلی در استان» است که توت خارجی کاران کردستانی سالیانه بهمین ادله متحمل ضرروزیان و خسارتهای اکثری بمحصولات آنان وارد می گردد . 
او از مسئولین و متولیان دستور در استان خواست با نگاه ویژه‌ای بمحصول توت خارجی استان کردستان که دارنده مارک خاصی در بازارهای داخلی کشورمان است , عنایت داشته باشند و سعی کنند با فعال سازی صنعت های تبدیلی و فریزر در استان طولانی تر به نگه داری و ماندگاری این محصول دقت کنند . 
عبدالحکیمی اعلام‌کرد : اکنون سیزده هزار خانوار کردستانی از راه و روش ایجاد محصول توت خارجی تامین زندگی و هزینه‌های معاش شان را از این‌راه تأمین می‌نمایند و این میزان هم جمعیت پاره ای نیست . 
آیا برگزاری این مدل همایش ها خروجی خیر و خوبی برای استان و توت خارجی کاران کردستانی دارد؟ 
توت خارجی فعالیت سنندجی خطاب بمسئولین و کمپانی کنندگان حاضر درهمایش افزود : سوأل این جاست آیا برگزاری این دسته همایش ها قادر است خروجی خیر و خوبی برای استان کردستان و توت خارجی کاران داشته باشد؟ و از روز جاری تا روز ۴ خرداد سال جاری که فستیوال توت خارجی در استان برگزار می‌شود می بایست عهدوپیمان بدهید که به چه خط مش امور و روش حلهایی فراروی محصول توت خارجی از بسته‌بندی تا فرآوری آن رسیده‌اید و آنرا اعلام کنید! 
بیش تر از سی درصد محصول توت خارجی تولیدی استان کردستان تلف می گردد 
حامد قادرزاده اقتصاددان و عضو هیئت علمی کالج استان کردستان درهمایش بسته‌بندی و بازار رسانی توت خارجی استان تیتر کرد : طبق ازریابیهای انجام یافته نشان می دهد که بیش تر از سی درصد تولیدها کشاورزی تلف میشود و از بین می‌روند که متأسفانه این رقم در امر محصول توت خارجی طلای سرخ کردستان بیشتر است . 
قوی زاده اظهار‌کرد : زمانی محصولی خوب تر ساخت میگردد که خالق درآمد قابل قبولی داشته باشد و می بایست بخش کشاورزی را بعنوان بخش اساس برای توسعه و گسترش صنعت مدنظر در اختیار بگذاریم زیرا هر آن چه که بعداز ساخت مطرح شود جزء صنعت به حساب میآید که میتوان بصنعت سرویس ها , بیمه , عرضه محصول ها و حمل و نقل اشاره کرد . 
او بیان کرد : تلفات توت خارجی در یکسری پروسه و بخش مختلف نیز زیرا در مزرعه , حین برداشت , حین حمل‌ونقل , بازه زمان توقع در درون واحد خرده و اکثر فروشی تا اینکه در محل عرضه بدست مصرف کننده رسد و زمانی در خانه می‌خواهند مصرف نمایند طولانی تر این محصول ضایعات می‌شود . 
عضو هئیت علمی دانشکده کردستان تصریح کرد : برای کاهش ضایعات توت خارجی بایستی بکاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان زمان توقع اعتنا داشته باشیم چون در‌صورتی‌که می خواهیم محصولات خویش را بقیمت دلخواه بدست مصرف کننده برسانیم بایستی کل هزینه‌های بعداز برداشت را تا جاییکه احتمال دارد داراست کاهش دهیم . 
او با اعلام اینکه اقتدار اقتصادی مصرف کنندگان در بازار مصرف با نیز دیگر گوناگون است , افزود : ایجاد کنندگان بایستی کاری نمایند که برای اشخاص “ کم‌درآمد و با توان مالی کم ” محصول ها عرضه و ایجاد کنند . 
قدرتمند زاده تیتر کرد : متأسفانه در اکثری موردها بعضی خوردنها و خریدهای ما بخاطر نیاز بدنی نیست بلکه به خاطر پرستیژ و کلاس در معاش مان بوده و به اعتقادوباور بعضا کارشناسین و متخصص ها مصرف بیشتراز حد مواد غذایی یا این که تولیدات سود آن چنانی ندارد و راندمان آن صفر است . 
او ابلاغ داشت : ما بایستی کاری کنیم با بسته بندی کردن برای تمام اشخاص و گروهها محصول ایجاد نماییم و در بسته بندی “ سکو بندی و برچسب و لیبل محصول ایجاد شده ” مفهوم پیدا می‌کند . 
عضو هیئت علمی دانشکده کردستان اعلام‌کرد : بسته بندی تنها بمعنای کاهش تعداد محصول در درون باکس یا این که کاهش وزن و ارزش برای مصرف کننده نیست بلکه بمنظور شناسنامه دار کردن محصول است . 
او تاکید کرد : ما می توانیم با بسته‌بندی به محصول ها مان نام‌و‌نشان دهیم البته بعضی از کشاورزان و توت خارجی کاران بدلیل اینکه صحیح بسته‌بندی انجام نمیدهند بدیگران نیز زخم میزنند در حالی که بسته‌بندی موادغذایی نقش دوچندان مهمی دارااست و یکی نقشهای آن این است که ماندگاری محصول را اضافه می کند . 
از مارک توت خارجی ” طلای سرخ ” کردستان سوءاستفاده اقتصادی می گردد 
ایشان خطاب به کشاورزان و توت خارجی کاران استان تیتر داشت : یک‌سری درد و نقص‌ راجع‌به عدم بسته‌بندی محصول توت خارجی موجود هست و در استانهای دیگر سرزمین از اسم استان و مارک این محصول تنها سوء استفاده اقتصادی می‌نمایند و انجام اینکار هم موجب می‌شود که اسم مارا لکه‌دار نمایند . 
وی اظهار کرد : در‌صورتی‌که می خواهیم توت خارجی بزیبایی بماند بایستی محصول زیبای “ طلای سرخ ” کردستان را بنوعی بسته‌بندی نماییم تا به کسانی که در باطن و چه بسا بیرون از استان قصد سوء استفاده از این محصول را داشته باشند اذن ندهیم . 
او تصریح کرد : بایستی توت خارجی کاران و ایجاد کنندگان استان به بسته‌بندی , درجه‌بندی و شناسنامه‌دار کردن محصولها یقین داشته باشند تا محصول توت خارجی که محصول اساسی کردستان در بخش باغی است و بیش ترین میزان منفعت اقتصادی را دارااست , شناسنامه‌دار نماییم و مسیر بازار را به نفع تولیدکننده خوب تر کنیم . 
هر ساله سی هزار بدن توت خارجی در استان کردستان ساخت میگردد 
آریو امامیفر در همایش بسته‌بندی و بازار رسانی توت خارجی استان اعلام کرد : توت خارجی یکی مهم‌ترین محصول ها کشاورزی در استان کردستان است . 
عضو هیئت علمی مجموعه صنعت های غذایی دانشکده کردستان بیش تر کرد : هر ساله سی هزار بدن محصول توت خارجی در استان کردستان ایجاد میگردد که‌این میزان ساخت هم اندازه هشتاد درصد کل میهن است . 
او بابیان این‌که هشتادوپنج درصد ایجاد محصول توت خارجی در استان بصورت نو خوری مصرف میگردد اعلام‌کرد : کم خیس از پانزده درصد توت خارجی بصنایع تبدیلی تبدیل می گردد ولی متأسفانه در استان کردستان صنعت های تبدیلی برای این محصول نیست . 
امامی فر تاکید کرد : ایراد دارای اهمیت برای محصول توت خارجی این است که بیشتر مزارع سنتی سازمان می شوند و چه بسا ظروف و جعبه‌های دلخواه برای برداشت وجود ندارند . 
او به فقدان فریزر برای نگه داری از توت خارجی در استان اشاره نمود و ادامه بخشید : در استان یخچال فریزر حتمی برای نگه داری محصول توت خارجی نیست البته با تصحیح روشهای پیش از بسته‌بندی و استفاده روشهای نوین بسته‌بندی میتوان برای کاهش ضایعات آن مبادرت نمود . 
ایشان خاطرنشان کردند : بسته بندی می بایست در مکان درست انجام گردد و در عین حالا می بایست نیاز بازار را شناسایی نماییم . 
امامی فر هدف ها بسته‌بندی را تکنیکی و کاربردی , اقتصادی و تبلیغاتی و بازاریابی اسم پیروزی و اعلام کرد : می بایست برای ارتقا ارتفاع قدمت ماندگاری محصول توت خارجی “ بسته‌بندی‌های نوین , تجزیه‌پذیر و هوشمند ” در حیث داشته باشیم .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>