کتاب ضابطه نظام مهندسی و در دست گرفتن ساختمان مرجعی برای مراجعان
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
, مدیرکل رویکرد و شهرسازی استان خراسان شمالی اظهار کرد : کتابی بنام ضابطه نظام مهندسی و در دست گرفتن ساختمان مرجعی برای مراجعان است . کتاب ضابطه نظام مهندسی و در اختیار گرفتن ساختمان مرجعی 


کتاب ضابطه نظام مهندسی و در دست گرفتن ساختمان مرجعی 
کتاب ضابطه نظام مهندسی و در دست گرفتن ساختمان مرجعی علیرضا مصطفی زاده بورا در جلسه مسئولیتهای ماهر مهندسین با تاکید بر مساله حقوقی اظهار کرد : کتاب ضابطه نظام مهندسی و در اختیار گرفتن ساختمان مرجع حساس هر فرد حقیقی و واقعی و حقوقی است و کسیکه وارد فضای مهندسی میگردد و بخواهد در زمینه‌ی مساله مهندسی سخن کند بایستی مرجع اصلیش این کتاب باشد و این کتاب پناه گهگاه برای مراجعان است . 
مصطفی زاده خطاب به معماران تاکید کرد : معماران ما بایستی حق تقدم مهم کارشان نیم نگاهی ببحث معماری اهل ایران اسلامی باشد و بتوانند سبک تلفیقی را در لحاظ بگیرند و در زنده نگه داشتن معماری اهل ایران اسلامی کاری انجام دهند .
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>