<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
سیستم سازه‌ای پلاسکو مشابه به یک سیستم سازه‌ای لوله‌ای بوده , که اکثر ستونها در پوسته ساختمان قرار داشته و صرفا ۴ ستون مرکزی وظیفه تحمل بخش قابل توجهی از بارهای ثقلی را بر عهده داشتند . 

تخریب بنا در۳ سطح و با مسافت هنگامی پیش آمده , پس از گذشت حدود ۳ ساعت از آغاز آتش در ساختمان , در تراز نخستین جزو کف طبقه یازدهم در نصیب شمال غربی بعلت تغییر و تحول شکلهای بزرگ تیرچه‌های ناشی از ارتقا دما و چرخش بیش تر از حد اتصالهای دو پایان و در غایت باخت اتصالات فرو میریزد , بعد از آن در سطح دوم با مسافت آبادی دقیقه جزو کف دوازدهم و سیزدهم بر روی کف دهم ریخته و بعلت ارتقا توشه و اثرات ضربه آن , این تخریب کفها تا پایان ساختمان ادامه می یابد . به این ترتیب چشمه‌های حیطه شمال غرب ساختمان از کف سیزدهم تا پائین ساختمان بطور بی نقص از بین رفته و دالانی خالی از کف در آن حیطه به وجود می آید و پس از فساد تراز دوم , ساختمان به زمان سی دقیقه پایداری خویش را نگهداری کرده و تراز سوم فساد از ضلع شرقی و جنوبی ساختمان شروع میشود . بررسی تصویرهای مربوط بضلع جنوبی نشان می‌دهد که لحظه هایی پیش از فروریزش آخرین ساختمان در نصیب شرقی ضلع جنوبی , ۲ حباب حریق بفاصله حدود۳ ثانیه از نیز ظواهر می گردند که با ظواهر شدن حباب حریق اولیه در امتداد طبقه یازدهم دود از پنجره ضلع جنوبی بدین ساختمان ببیرون دمیده می شود . این فرمان احتمالاً بدلیل فروریختن کف دوازدهم در آن منطقه است . 

هشت پیشنهاد برای کاهش شدت آتش‌سوزی در ساختمانهای بلند 

براساس گزارش هیئت ویژه پیشنهاداتی در قضیه تصحیح برخی قانون ها و قانون ها و رویه‌های روان در مورد محافظت ایمنی ساختمانهای جانور و نو الاحداث و هم روش اعمال و اجرای آن مطرح شده شده‌است که کامل شدن مقررات که مباحث ۶ , ۹ و ۱۰مقررات ملی ساختمان در امر مقاومت سازه‌ها در قبال حریق و فساد پیشرونده در باب ارگان های جدیدالاحداث است . نیز چنین کامل شدن مقررات مبحث بیست و دو قانون ها ملی ساختمان درباره ی قوانین حفاظت ساختمان در قبال حریق ضروری است . نیز چنین بررسی مقاومت بنا در قبال حریق و فساد پیشرونده درخصوص ساختمانهای بلند و حیاتی می بایست صورت پذیرد . نیز چنین لزوم تمایز در بینش به ساختمانهای گران قدر وگردآوری مقررات و قوانین ویژه برای احداث و نگه داری این جور ساختمان ها , نیز کاری همه‌جانبه وزارت خط مش و شهرسازی , اداره نظام مهندسی برای اجرای بی نقص ضوابط ساختمان , نیز کاری همه‌جانبه وزارت رویه و شهرداری , دستگاههای کارفرمایی , مهندسین مشاور قول فعالیت برای اجرایی شدن ضوابط ساختمان خصوصاً مورد ها ایمنی ساختمان و مبادرت فوری در شناسایی , درجه‌بندی و جمع آوری برنامه و کار برای کاهش آسیب‌پذیری ساختمانهای دیرین جان دار در کلانشهرها سفارش میشود . 

نظام حقوقی ایمنی تصحیح گردد 

در میزگرد خبری هیئت ویژه گزارش ملی بررسی واقعه ساختمان پلاسکو به بعد ها سری این رخداد پرداخته شده و تیتر شد : نظام حقوقی ایمنی در مملکت عقب ماندگیهای تاریخی داراست البته در‌حالتی که همین قوانین معیوب اجرایی می شد این رخداد با این بعدها فیس نمیداد . نیز چنین درخواست شد نظام حقوقی ایمنی که زیاد عقب افتاده است می بایست بفوریت تصحیح شود و بنیاد مستضعفان که امانت دار اموال مردمان بوده و مالک ملک به حساب می آید هیچ سازوکار و ایمنی ساختمان برای رفع خطر انجام نداد . نیز چنین وزارت تعاون , عمل و رفاه اجتماعی با وجود سیصد کد کارگاهی در‌این ساختمان , بازرسیهای ایمنی کارگاهی را انجام نداده است . شهرداری هم که در صورت عدم اعتنا صاحب و مالک به اخطارها میتوانست رأساً مبادرت نماید این عمل را انجام نداده است . وزارت راه و روش و شهرسازی و وزارت مملکت هم بدلیل مبحث بیست و دو قراردادهای ملی ساختمانی در‌این کوتاهی نقش داشته اند . 

چهل و پنج حقوقدان با طرح هزار پرسش , بعد ها حقوقی این رخداد را بررسی کردند . نیز چنین در بخش بیمه‌ای این ساختمان در موقع اتفاق , فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و واحدها بطور جداگانه نوعی از بیمه ایمنی را داشته‌اند ; که شرکت ها بیمه‌ای هجده میلیارد تا یازده اسفندماه پرداخت کرده و برای پرداخت ۲ میلیارد هم پرونده‌ها تشکیل‌شده شده‌است . برهان عدم بیمه کردن ساختمان پلاسکو از سمت بیمه گزار , عدم ایمنی ساختمان و از سمت شورای ساختمان هزینه فراوان بیمه تیتر شده است .
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>