مروری بر سخنان رجبی در اولیه نشست رسانه ای
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
با دقت به او‌لین نشست خبری اعضای شورای هفتم اداره نظام مهندسی ساختمان در هفته قبلی می توان بر جواب های فنی و مرحله تخصص سر گروهی نو پی پیروزی . مروری بر سخنان رجبی در اولیه نشست رسانه ای 


مروری بر سخنان رجبی در اول نشست رسانه ای 
مروری بر سخنان رجبی در اولیه نشست رسانه ای 

مروری بر سخنان رجبی در اولیه نشست رسانه ای 
فرج الله در پاسخ پرسشی بر طبق نهاد مسئول در قضیه واقعه پلاسکو , ضمن اشاره بر قدمت بیشتراز ۵۰ ساله سازه اعلام کرد : ساختمان پلاسکو درین اتفاق عالی تاب آورد , سازه ساعاتی تحمل کرد البته می بایست بکارگیری اشخاص فنی و کارشناس در هر مرحله پباده سازی , بررسی و اجرای ساختمان پذیرش کنیم . 
او ادامه اعطا کرد : به قالیباف گفتم که بلند اقبال بودی که پاساژ پلاسکو موقعی ساخته شد که الزامی به بکارگیری اجراکننده ذی صلاح فقدان که در‌این‌صورت و قصوری در گزینش این اجراکننده , که مسئولیت بررسی بر عهده اوست , قصوری از سوی شهرداری فیس داده بود , نظام مهندسی می دانست و شما و ما به هیچ وجه کوتاه نمی امدیم . 
مدیر اداره نظام مهندسی ساختمان مرزو بوم با تاکید بر رعایت مراحل و روند در اختیار گرفتن , محاسبه و محاسبه اداره , افزود : یکی اساس های این انظباط , نطارت با چشم به بهره آخری منفعت بردار انچام شود ; فلذا اول رویکردمان متقاعد کردن کلیه سازمان های مربوط به ساختمان به‌این حقیقت است که کلیه شئون ساخت و ساز تخصصی است , است . 
او با این ابلاغ که اجرای درست و نطارت صحیح در موضوع مهندسی و چه بسا فرستادن شناسنامه فنی و ملکی بایستی به روش بدل گردد , افزود : مراحل به هیچ وجه فرآیندهای ساخت و ساز می بایست فراگیر گردد . این نظیر طناب کشی نبوده و بلکه باید همگی ظرفیتهای اداره با چهارصدهزار عضو و صد و پنجاه هزار مهندس دارنده پروانه با انگیزه بهبود کیفیت کارها بکار گرفته شود تا از این به بعد از آن شاهد اتفاقاتی مثل پلاسکو نباشیم . 
رجبی درباره‌ی تاثیر قدمت ارتقاء قدمت ساختمان بر اقتصاد سرزمین , اظهار‌کرد : چنانچه قدمت اثرگذار ساختمانهای مرزو بوم را سی سال در حیث گرفته شود , به ازای هر سال ارتقا قدمت ساختمان , ۳٫۱۷ میلیارد دلار بر سرمایه های ملی افزوده می گردد . 
مدیر اداره با اشاره بر وجود مبحث ۲۲ اذعان کرد : تحت عنوان مثال در ضابطه قید شده که در ساختمان های نیز طول پلاسکو باید دارنده فرد سری برای رسیدگی به قوانین ساختمان حضور داشته باشد درحال حاضر آنکه در اکثری از موردها این فعالیت انجام نمی‌گردد . در سود فرآیند تصحیح قوانین وقت گیر و نقص‌ دار میگردد . 
وی ضمن رد مسئولیت اداره در قضیه تولید کار اظهار کرد : در هیچ رسمی این مسئولیت برای اداره تعریف نشده البته در تمام مرز و بوم ما توشه عملکردها و فرآیندهای ارگانهای دیگر را به دوش کشیده ایم .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>